Walne Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Fosą” działając na podstawie § 47 ust 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu  14 czerwca 2018r. o godz.1900 w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” ul. Limanowskiego 23
w Warszawie.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków S.M. ”Nad Fosą”

zwołanego w dniu 14 czerwca 2018 r.

 

1.    Otwarcie zebrania.

2.    Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca przewodniczącego i Sekretarz oraz Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.

4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu SM „Nad Fosą” za 2017 rok oraz Sprawozdanie finansowe SM „Nad Fosą” za 2017 rok w tym przedłożenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

5.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM ”Nad Fosą” za 2017 rok.

6.    Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

6.1. Uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Nad Fosą” za 2017 rok.

6.2. Uchwały nr 2 w sprawie wykorzystania zysku netto za rok 2017.

6.3. Uchwały nr 3 w sprawie zagospodarowania nadwyżki przychodów GZM za rok 2017.

6.4. Uchwał nr 4, 4a, w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Nad Fosą”
za 2017 rok.

7.      Przedstawienie projektu „Planu gospodarczego SM „Nad Fosą” na 2018 rok w tym planu remontów oraz podjęcie Uchwały nr 5 zatwierdzającej „Plan gospodarczy SM „Nad Fosą” na 2018 rok.

8.      Przedstawienie zmian Statutu SM „Nad Fosą” oraz podjęcie Uchwały nr 6 zatwierdzającej zmiany w Statucie SM „Nad Fosą”.

9.      Przedstawienie zmiany Statutu SM „Nad Fosą” oraz podjęcie Uchwały nr 7 zatwierdzającej zmianę w Statucie SM „Nad Fosą”.

10.   Przedstawienie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Nad Fosą” oraz podjęcie Uchwały nr 8 w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Nad Fosą”.

11.   Przedstawienie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Nad Fosą” oraz podjęcie Uchwały nr 9 w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Nad Fosą”.

12.   Wolne wnioski m.in.: w sprawie kulturalnego zachowania na terenie Osiedla „Nad Fosą”.

13.   Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

14.   Zamknięcie obrad.

 

Informujemy o prawie wglądu przez Członków SM do dokumentów od dnia 29 maja 2018r.

Miejsce wyłożenia wszystkich materiałów i projektów uchwał w godzinach otwarcia biura SM „Nad Fosą”

ul. Limanowskiego 30 lok 56, Warszawa.