Walne Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Fosą” działając na podstawie § 47 ust 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 21 czerwca 2017r. o godz. 1900 w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków S.M. ”Nad Fosą”

zwołanego w dniu 21 czerwca 2017 r.

 1.    Otwarcie zebrania.

2.  Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca przewodniczącego i Sekretarz oraz Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.

4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu SM „Nad Fosą” za 2016 rok oraz Sprawozdanie finansowe SM „Nad Fosą” za 2016 rok w tym przedłożenie opinii niezależnego biegłego rewidenta.

5.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM ”Nad Fosą” za 2016 rok.

6.    Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

6.1. Uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Nad Fosą” za 2016 rok.

6.2. Uchwały nr 2 w sprawie wykorzystania zysku netto za rok 2016.

6.3. Uchwały nr 3 w sprawie zagospodarowania nadwyżki przychodów GZM za rok 2016.

6.4. Uchwał nr 4, 4a, w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Nad Fosą”
za 2016 rok.

7.    Przedstawienie projektu „Planu gospodarczego SM „Nad Fosą” na 2017 rok w tym planu remontów oraz podjęcie Uchwały nr 5 zatwierdzającej „Plan gospodarczy SM „Nad Fosą” na 2017 rok.

8.    Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej:

8.1. Zgłaszanie kandydatów na członka RN.

8.2. Wybór członka RN.

8.3. Podjęcie „Uchwały nr 6 – w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej”.

9.      Wolne wnioski m.in.: zabudowa działki od strony Bernardyńskiej Wody, informacja Gamad, boiska sportowe szkoły brytyjskiej, wniosek dotyczący likwidacji „pogodynki” Centralnego Ogrzewania.

10.   Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

11.   Zamknięcie obrad.

 Informujemy o prawie wglądu przez Członków SM do dokumentów od dnia 30 maja 2017r.

Miejsce wyłożenia wszystkich materiałów i projektów uchwał w godzinach otwarcia biura SM „Nad Fosą”, ul. Limanowskiego 30 lok 56.