Walne Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Fosą” stosownie do § 15 Statutu Spółdzielni informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków SM „Nad Fosą” w dniu 21 czerwca 2017 r. podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2017 zatwierdzająca „Sprawozdanie finansowe SM „Nad Fosą” za 2016 rok.

Uchwała nr 2/2017 zatwierdzająca wykorzystania zysku netto z działalności gospodarczej za rok 2016 z przeznaczeniem na fundusz remontowy.

Uchwała nr 3/2017 zatwierdzająca zagospodarowania nadwyżki GZM za rok 2016 pozostawiając na rozliczeniach międzyokresowych do rozliczenia w roku 2017.

Uchwały nr 4/2017, 4a/2017 zatwierdzające absolutorium Członkom Zarządu S.M. „Nad Fosą” za 2016 rok.

Uchwała nr 5/2017 zatwierdzająca „Plan gospodarczy SM „Nad Fosą” na 2017 rok.

Uchwała nr 6/2017 uzupełniająca skład Rady Nadzorczej SM „Nad Fosą” o jednego członka.